Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
Hill / Bryn
 
Lleoliad:

Map Llifogydd Astudiaeth Risg Llifogydd Llanw Conwy

(Nodwch fod yr astudiaeth yn canolbwyntio ar ardaloedd Llandudno a Phensarn i Fae Cinmel yn unig ar hyn o bryd)
Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis i gyflawni rhai swyddogaethau; gweler ein tudalen Preifatrwydd a Chwcis am fwy o wybodaeth.


 • Allwedd Tebygolrwydd Llifogydd

      Blue1 Llifogydd yn amlach nac 1 mewn 20 mlynedd.
      Blue2 Llifogydd rhwng 1 mewn 20 mlynedd ac 1 mewn 50 mlynedd.
      Blue3 Llifogydd rhwng 1 mewn 50 mlynedd ac 1 mewn 75 mlynedd.
      Blue4 Llifogydd rhwng 1 mewn 75 mlynedd ac 1 mewn 100 mlynedd.
      Blue5 Llifogydd rhwng 1 mewn 100 mlynedd ac 1 mewn 200 mlynedd.
      Blue6 Llifogydd rhwng 1 mewn 200 mlynedd ac 1 mewn 500 mlynedd.
      Blue7 Llifogydd rhwng 1 mewn 500 mlynedd ac 1 mewn 1000 o flynyddoedd.
      Blue8 Llifogydd yn llai aml na 1 mewn 1000 o flynyddoedd.


 • Sut mae defnyddio’r Map Llifogydd

  1. Mae’r map dechreuol yn dangos Map Llifogydd Llandudno. Cliciwch ar 'Gweld Map Llifogydd Pensarn i Fae Cinmel' i weld y Map Llifogydd ar gyfer yr ardal hon neu nodwch y cod post a phwyso 'Ewch'.

  2. Defnyddiwch y botymau pan a zoom yng nghornel top chwith y ffenestr map i edrych o amgylch y map.

  3. Cliciwch ar unrhyw bwynt yn yr ardal sydd mewn glas i weld y tebygolrwydd ar gyfer gwahanol ddyfnder llifogydd (bydd clicio ar ran sydd y tu allan i’r ardal sydd mewn glas yn dangos tabl gwybodaeth gwag). Sylwer, os ydych yn defnyddio fersiwn 11 neu ddiweddarach o Internet Explorer, efallai y bydd angen i chi alluogi’r gosodiad cydnawsedd er mwyn i’r map weithredu'n gywir. Os nad ydych yn gweld y tabl gwybodaeth, gwiriwch eich bod wedi galluogi’r gosodiad hwn.

      Information Callout

  4. Mae’r tabl yn dangos:
     i) Y tebygolrwydd y bydd yr ardal yn dioddef llifogydd i unrhyw ddyfnder. Er enghraifft, gall yr ardal ddioddef llifogydd yn amlach na 1 mewn 20 mlynedd.
     ii) Y tebygolrwydd y bydd yr ardal yn dioddef llifogydd i ddyfnder o 45cm neu fwy.
     iii) Y tebygolrwydd y bydd yr ardal yn dioddef llifogydd i ddyfnder o 60cm neu fwy.
     iv) Y tebygolrwydd y bydd yr ardal yn dioddef llifogydd i ddyfnder o leiaf 1m.
     Gweler tudalen 'Cyflwyniad i Astudiaeth Risg Llifogydd Llanw Conwy' i gael gwybodaeth am sut y mae’r gwerthoedd hyn yn berthnasol i TAN 15.


 • Defnyddio’r Mapiau Llifogydd fel rhan o’r Broses Gynllunio

  Gellir defnyddio’r mapiau llifogydd hyn i gynhyrchu Asesiadau Canlyniad Llifogydd (FCA). Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw cynhyrchu FCA wrth geisio caniatâd cynllunio. Dylai pob datblygwr gysylltu ag Asiantaeth yr Amgylchedd cyn cael FCA (gweler 'Dolenni a Manylion Cyswllt Defnyddiol'). Dylid defnyddio senarios newid hinsawdd hefyd i gefnogi ceisiadau cynllunio.


 • Ymwadiad

  Mae Mapiau Llifogydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar gael am ddim. Er bod pob ymdrech wedi’i wneud i sicrhau eu bod yn gywir ar gyfer eu pwrpas, nid oes sicrwydd wedi’i roi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy mewn perthynas â hyn. Bydd angen i ddefnyddwyr wirio unrhyw wybodaeth yn annibynnol a dylent gymryd cyfrifoldeb am ddibynnu ar yr wybodaeth. Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy na HR Wallingford Ltd. yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am golled neu ddifrod gan y defnyddiwr nac unrhyw drydydd parti trwy ddefnyddio’r wybodaeth. Mae rhagor o wybodaeth am y Mapiau Llifogydd ar y dudalen Gwybodaeth Gefnogi.

  Nodwch, mae’r mapiau hyn wedi’u cynhyrchu diolch i Arolwg Ordnans yn unol â’u cytundeb trwydded OpenSpace. Yn benodol, gallwch argraffu hyd at ddeg copi papur o’r sgrin, mewn maint sydd ddim mwy nag A4 (625cm sgwâr).

 


Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Bodlondeb, Conwy, Gogledd Cymru, LL32 8DU.
Ffôn: 01492 574000. Ffacs: 01492 574559. E-bost: gwybodaeth@conwy.gov.uk
Main Website Copyright and Disclaimers| Main Website Data Protection - Freedom of Information