Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
Hill / Bryn
 
Lleoliad:

Adroddiadau a Darluniau HR Wallingford

HR Wallingford Group Logo

Mae canfyddiadau’r astudiaeth wedi’u nodi yn yr adroddiadau a’r darluniau canlynol:

1. Mae adroddiad Cam 1 yn manylu ar y gwaith a wnaed dan Gam 1 astudiaeth Asesiad Risg Llifogydd Llanw Conwy ac yn darparu gwerthusiad gwyddonol o’r llwytho helaeth ar yr amddiffynfeydd a’u hymateb tebygol o ran gorlifo a methu ar hyn o bryd, gan hefyd ystyried effeithiau newid hinsawdd ar lefelau dwr a thonnau. Cynhyrchwyd y fersiwn ddiweddaraf ym mis Mai 2008.

2. Adroddiad modelu llif Llandudno sy’n rhoi manylion ar y gwaith modelu llif llifogydd a mapio a wnaed ar gyfer Llandudno i lunio mapiau yn unol â chanllawiau Nodyn Cyngor Technegol 15 (TAN 15) ynglyn â risg llifogydd. Lluniwyd y fersiwn ddiweddaraf ym mis Mai 2006.

3. Adroddiad modelu llif Towyn sy’n rhoi manylion am y gwaith modelu llif llifogydd a mapio a wnaed ar gyfer Pensarn i Fae Cinmel i gynhyrchu mapiau yn unol â chanllawiau Nodyn Cyngor Technegol 15 (TAN 15) ar risg llifogydd. Cynhyrchwyd y fersiwn ddiweddaraf ym mis Rhagfyr 2009.

4. Darluniau modelu llif Llandudno o’r gwaith modelu llif llifogydd presennol.

5. Darluniau modelu llif Towyn o’r gwaith modelu llif llifogydd presennol.Adroddiadau a Darluniau  • Ymwadiad

    Nid yw HR Wallingford yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddefnydd y canlyniadau neu’r dulliau yn yr adroddiadau a darluniau hyn gan drydydd parti. Mae’r Cwmni hefyd yn pwysleisio fod gwahanol rannau o’r adroddiadau a’r darluniau yn dibynnu ar ddata a roddwyd gan, neu a gafwyd gan ffynonellau trydydd parti. Nid yw HR Wallingford yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am golled neu ddifrod i gleient neu drydydd parti o ganlyniad i gamgymeriadau neu anghysondebau mewn data trydydd parti.

 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Bodlondeb, Conwy, Gogledd Cymru, LL32 8DU.
Ffôn: 01492 574000. Ffacs: 01492 574559. E-bost: gwybodaeth@conwy.gov.uk
Main Website Copyright and Disclaimers| Main Website Data Protection - Freedom of Information